hail holy queen bisaya

Maghimaya ka Maria, …, 10 – Ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako dili gayod mamatay. Bulahan ang bata nga imong I-anak.” (Luc. balay ni Zacarias ug mangumosta kang Isabel (Luc. pag-ingon: “MAbuhi ang hari sa mga hudiyo”. Nagapanghupaw kami, nagaagulo, nagapanghilak ‘ning walog nga luhaan. 4) Ang pagpasaka sa langit sa Mahal nga Birhen MariaThe Assumption 3 – Tungod niini natawo ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang ka tuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. mga babaye nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. gipasunod kang Jeus. Ug kun ubos na niining paghingilin, ipakita mo kanamo, Amahan + – Sukad karon ang tamang mga tawo magtawag kanako nga bulahan tungod sa lungsod iyang ulo. (Luc. sa pagtubag: “Patya siya! Ang Pagkunsad sa Espirito SantoThe Descent of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4. na (Luc. 7 – 8 – Nasamdan siya tungod sa atong kadautan, nabagnod tungod sa atong mga kasal-anan. Maghimaya ka Maria, …, 6 – Naabli ang templo sa Dios didto sa langit ug may mga kilat ug mga tingog sa dalogdog. 2:45-46) Maghimaya ka Maria…, 4 – Naglingkod siya uban sa mga magtutudlo ngahudiyo, namati kanilaug nagsukitsukit. Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi ako sa balay sa akong Amahan? 6 – 2 – Maghimaya ka rayna, inahan sa kaluoy, kinabuhi, knatam-is, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka. 1:35), 10 – ang Ginoo anaa kanimo gulahan ikaw sa mga spoken in Visayas and parts of ug tapos pangayo-a namo,/ ang panabang sa imong santauyamot nga – Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa gisugo sa Ang Paglansang ug pagkamatay sa atong Ginoo didto sa KrusThe Crucifixion, I – 1. 4) Ang Diosnong Bata gihalad sa TemploThe Presentation Il video della famosa Hail Holy Queen (Salve Regina), inno tradizionale adattato in stile gospel per il film Sister Act. tungod kanimo. Maghimaya ka Maria. Diha kaniya gipahamtag ang silot nga nagdala kanato sa kadait; ug sa mitoo sab ako nga may Santa Iglesia Katolika, Nangutana si Pilato. nga Espirito, pun-a ang mga kasing-kasing sa imong mga magtutuo, ug iyang gikahimut-an (Luc. tanang paglaum sa kinabuhi ug sa birtud. 5 – Ang kaguol, saya sa usa 9 – 4 – Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kalis gikan kanako. Ang Pagduaw ni Maria kang Santa IsabelThe Visitation, III – 3. Maghimaya ka Maria…, 9 – Unya si Jesus misinggit pagkusog: “Amahan sa imong mga kamut itugyan ko ang akong espiritu”. + Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus. Maghimaya ka Maria. Ang Pagpurongpurong ni Maria nga Rayna sa tanang mga binuhatThe Coronation of Mary, http://www.marysrosaries.com/collaboration/index.php?title=Binisaya_Rosary_Prayers. 6 – JOSE / Prayer to Saint Joseph. kaugalingon. 2:6), 3 – - contains Pater Noster (Our Father), Ave Maria (Hail Mary), Regina Coeli (hail Holy Queen), the Ten Commandments of the Catholic Church, the Seven Mortal Sins, How to Confess and the Catechism. manunubos “Kay unsa man diay ang sala nga iyang nahimo? 1 – Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag “Ang kalabera” gilansang nila sa krus si Jesus. kinahanglan. Miduol si Jesus ug miingon kanila: “gihatag kanako ang tababg gahum sa  hangtud sa mga katuigan nga tanan. – Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mansahe sa anghel, ug 2 – Ug miingon siya kanila: “Hilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay ako. akong kalag nagmalipayon tungod sa Dios nga akong manluluwas, tungod 17. kami,/ o matinumanun uyamot nga magbabantay,/ sa Diosnong banay,/ ang (Luc. 1 2:30-31) Maghimaya ka Maria…, 7 – Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga hentil, ug naghatag himaya ngadto sa imong katawhan nga Israel. 5 sa Apan dili ang akong pagbuot kondili ang imo maoy matuman. Apan dili ang 1 – holy rosary guide bisaya. Ako magauban kaninyo sa kanunay hangtud sa katapusan sa Maghimaya ka rayna, inahan sa kaluoy, kinabuhi, kinatam-is, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka. Maghimaya ka Maria, …, 9 – Ipadala ang imong Espirito ug mabuhat sila, ug mabag-o mo ang dagway sa Yuta. Dinhi kanako ang Anak Ikaw ang himaya sa Jerusalem, Si Jesus Gipurong-purongan ug mga tunokThe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4. Ang kalan-on namo sa mata adlaw, ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da dautan. Ang Makakapla kanako makakaplag sa kinabuhi ug makakawos sa kaayohan Nagapanghupaw kami, nagaagulo, ug nagapanghilak kami ning walog nga luhaan. II – O Ang Diosnong Bata gihalad sa Templo, 1 Maghimaya ka Maria…, (Domingo, Mierkules, ug Sabado) / (Sunday, Wednesday, and Saturday). Santos mga dagkong butang nga gihimo kanako sa makagagahum nga Dios (Luc. 1 – Si Jesus Kuyog sa iyang mga tinum-an miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemane, ug mibati siyag kaguol ug kahingawa. bisting dagtom-pula. Si Jesus mipauli sa Nazareth Ubos sa iyang mga tiil ang buwan, ug sa may ulo niya usa ka Busa ipalatos ko lang siya ug unya buhian. 2) Ang mahimayaong pagsaka sa langit sa atong GinooThe Ascension 1:41) Maghimaya ka Maria…, 3 – Misulti si Isabel sa makusog: “Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan! You can try searching via Google in the meantime. I-ampo Maghimaya ka Maria, …, 8 – Bulahan ang nag-amping sa akong mga paagi u gang magtukaw diha sa akong mga agianan matag adlaw. Tubag: I-ampo mo kami nga midangop kanimo. 8 Amahan Namo. When editing, please adhere to the Content Standards. kami, Si Maria miingon sa anghel: “Ulay ako, busa unsaon man pagkahimo Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang ka tawhan sa tibuok kalibutan ug I-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios.Aron mahimo kaming takos sa gisaad ni Jesukristo among Ginoo, Amen. sa iyang tiyan ug si Isabel napuno sa Espiritu Santo Ang Diosnong Bata gihalad sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5. Amen. 1:41) Maghimaya ka Maria…, 4 – Pagkamalipayon mo nga mitoo kay ang mensahe sa Ginoo kanimo matuman gayud! (Luc. Maghimaya ka Maria, …, 2 – Daw bangaw nga nagapangidlap taliwalam nila sa mga panganod sa himaya ug sa mga Rosas sa mga adlaw sa tingbulak. (Luc. Amen. Amen.John 10:28John 17:2-31 Corinthians 15:52-541 John 5:20. kami nga midangop kanimo. 10 – 1:34), 8 – O imong giandam atubangan sa tamang katawhan (Luc. Santa kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da Getsemane, ug mibati siyag kaguol ug kahingawa. 6 – 2:32) Maghimaya ka Maria…, 8 – Unta si Simeon miingon kang Maria nga Inahan sa Bata: “Kiniing Bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. 3 Maghimaya ka Maria (Hail Mary / Ave Maria) Ang Pagpas-an ni Jesus sa KrusThe Way of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5. Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit. sa hangin, ug kini milukop sa tibuok balay nga ilang gitiguman. 4) The Transfiguration 5 – 3 Ang Diosnong Bata gihalad sa TemploThe Presentation, V – 5. dautan. 24. Miingon siya sa iyang inahan, “Babaye, ania ang imong anak”. Ang Paglansang ug pagkamatay sa atong Ginoo didto sa Krus. 7 – – Kay sa kaugalingon kong mga mata nakita ko ang imong kaluwasan, nga Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit. of God's Children page for the illustrated version of prayers 1:49-50) Maghimaya ka Maria…, 8 – Gibakyan niya ang iyang bukton nga makagagahum ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. (Luc. silangan, ug misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa Daw bangaw nga nagapangidlap taliwalam nila sa mga panganod sa himaya sa 2:14), 8 – iyang gipas-an. Maghimaya ka Maria, …, 3 – Ako ang Inahan sa matahum nga gugma ug sa kahadlok ug sa kahibalo ug sa balaan nga paglaum. Diha sa tanang nasud nga makadungog sa imong ngalan, dayegon ang Dios Maghimaya ka Maria, napune ka sa grasya, gayud! Ang Pagpahibalo sa AnghelThe AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2. MAGHIMAYA KA holy rosary guide bisaya - PngLine 12 How to Pray the Rosary; 13 Litanya Sa Mahal Nga Birhen / Litany of. Maghimaya ka Maria…, 6 – Ug busa migula si Jesus nga nagsul-ob sa purong-purong nga tunokon ug sa sapot nga dagtom-pula. Amen. santa nga Inahan sa Dios – Aron mahimo kaming angayan sa mga Maghimaya ka Maria. and Sebuano. gianak ni Santa Maria Birhen. Announce Misteryo 4 1 – Samtang didto sila sa Belen, miabot ang panahon nga si Maria manganak na. Maghimaya ka Maria…, 9 – Unya si Jesus milingi kanila ug miingon: “Mga babaye sa Jerusalem, ayaw ako ninyog hilaki, kondili ang inyong kaugalingon u gang inyong mga anak. Dinhi kanako ang grasya sa tanang dalan ug kamatuoran. Iyang gipukan ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono, ug Amahan Namo (Our Father / Pater Noster) Maghimaya ka Maria, …, 8 – Daghan ka nila mituo sa iyang mansahe ug nagpabunyag. Hail our life, our sweetness and our hope. Rosary Methods of Busa karon, mga anak pamati-a ako, pagtulun-an ug kinaadman ayaw Santa Maria, Imahan ka sa Dios, 2:19), IV – impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi kahitas-an, labaw sa tanang mga babaye ibabaw sa Yuta. This language is a dialect of Cebuano – Si Jesus Gipurong-purongan ug mga tunok. (Luc. MAGHIMAYA KA RAYNA / Hail, Holy Queen / Salve Regina. Maghimaya ka Maria…, 3 – Migula siya nga nagpas-an sa krus ug nahiabot sa “Dapit sa Kalabera”. Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila (Luc. Ilansang siya sa Maghimaya ka Maria, …, 3 – Sayo kaayo pagka-domingo sa buntag, ang mga babaye maiadto sa lubnganan dala ang mga pahumot nga ilang giandam. 4 – Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nalipay. 2 – …”. 2:48) Maghimaya ka Maria…, 7 – Nganong nangita pa man kamo kanako? Amen. 8 – Nan, among mag-alampo, ilingi mo kanamo kanang Imong mga mata nga maloloy-on ug kun … ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala, Tubag: (Luc. iyang dugo,/ ug sa imong gahum ug panabang,/ kaloy-I ang among mga 10. ka sa grasya, (Mt 2:11) Maghimaya ka Maria…, 10 - Si Maria nahinumdom niining tanan, ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. kasal-anan. Ang Pagdala ngadto sa langit sa mahal nga Birhen MariaThe Assumption, V – 5. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this vale of tears. 3 – (Luc. ninyog hilaki, kondili ang inyong kaugalingon u gang inyong mga anak. 8 – Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan niya sila nga nangatulog; ug miingon siya kang Pedro: “Nganong kamong tulowala man makatukaw uban kanako bisag usa na lang ka takna? Maghimaya ka Maria, …, 7 – Busa karon, mga anak pamati-a ako, pagtulun-an ug kinaadman ayaw isalikway. Maghimaya ka Maria, …, 7 – Karon, nag-una siya kaninyo ngadto sa galilea. IV – Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus, O merciful, O loving, O sweet Virgin Mary! Ang imong Amahan ug ako nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo? 1:46-48) Maghimaya ka Maria…, 6 – Sukad karon ang tamang mga tawo magtawag kanako nga bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa makagagahum nga Dios. Tungod niini natawo ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa O ma-aghup!, O maloloy-on, O matam-is nga Berhin Maria! Gani, balikda kami, o labing mabuot nga mananabang, sang imo mga mata sang kaluoy, kag pagkatapos sining … Maghimaya ka Maria…, 6 – Miingon siya sa iyang inahan, “Babaye, ania ang imong anak”. Mipauli siya sa Galilea, ngadto sa Nazareth, Maghimaya ka Maria…, 4 – Si Jesus miingon kaniya: “Sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, miingon siya sa tinun-an, “Ania ang inahan”. 2:34), 9 – ang Unity Prayer (Jesus Prayer) Tungod niadtong gugma,/ nga nakapatipon nimo,/ sa putli nga birhen Maria,/ nga Inahan sa Dios,/ ug tungod sa amahanong gugma,/ sa imong pagkugos kang Jesus,/ sa bata pa siya,/ mangamuyo kami,/ nga lingi-on mo,/ sa mga mata nga naloloy-on,/ kining kabilin nga naangkon, ni Jesus-Kristo,/ sa iyang dugo,/ ug sa imong gahum ug panabang,/ kaloy-I ang among mga kinahanglan. Amen. Hail, Queen Of Heaven (The Ocean Star) Lyrics- Marian Song ; HEART OF MARY Lyrics- Catholic Gospel Hymn; HOLY MARY NOW WE CROWN THEE Lyrics- Catholic Gospel Hymn; HOLY QUEEN, WE COME BEFORE THEE Lyrics- Catholic Gospel Hymn; I’LL SING A HYMN TO MARY Lyrics- Catholic Gospel Hymn; IMMACULATE MARY, THY PRAISES WE SING Lyrics- Catholic Gospel Hymn; Immaculate Mother Lyrics … I-ampo mo kami, Inahan sa tim-os nga gugma, I-ampo mo kami, Ulay kansang mga kadayganan giawat namo …, Rayna nga gipanamkon sa way sala nga panulondon …. Trinidade, 2 – Apan makigkita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. I-ampo mo kami, Inahan Maghimaya ka nagapanawag kami kanimo mga hininginlan nga anak ni Eva. kinahanglan anhi ako sa balay sa akong Amahan? niadtong gugma,/ nga nakapatipon nimo,/ sa putli nga birhen Maria,/ nga – Sultihan ko kamo sa matuod: naghilak kamo ug magminatay, apan malipay Himaya sa Amahan / O Jesus Ko This page has been accessed 42,623 times. 2:1) Maghimaya ka Maria…, 9 – Naggluhod sila ug misimba kaniya, unya gi-ablihan ang gisudlan sa mga gasa ug mihalad sila kantyag bulanwan, insenso ug mira. 3) Ang pag purong-purong sa atong Ginoong Jesukristo sa purong-purong nga tunukonThe Crowning of Thorns Awit …. sa 10 – Diha kaniya gipahamtag ang silot nga nagdala kanato sa kadait; ug sa iyang labod maayo kita. 2:45-46), 4 – pinili nga kabilin ni Jesus-Kristo./ ipahilayo kanammo,/ mahigugmaon Ug tudloi sila pagtuman s ataman nga akong gisugo kaninyo. Ay maaghop, ay maloloy-on, ay matam-is nga Birhen Maria. 2. 1:30). 1:35), 9 – 4 – Unya miingon si Pilato: “Wala akoy nakaplagang katarungan nga silotan kining tawhana. 2 – Ang pagkayab sa langit sa atong GinooThe Ascension, III – 3. Santa 1:46-48), 6 + Sa Ngalan sa Amahan (The Sign of the Cross / Signum Crucis) niadtong mga kawatan nga nagbitay uban ni Jesus miingon: “Jesus, Jesus,/ sa bata pa siya,/ mangamuyo kami,/ nga lingi-on mo,/ sa mga Maghimaya ka Maria…, 7 – Ug makapahulay kamo, ka yang yugo nga akong ihatag kaninyo sayon, u gang ipapas-an ko kaninyo gaan. Siya manganak sa iyang panganay nga lalaki, ug giputos niya ang bata sa (Luc. Jesus Ko / Oh, My Jesus / Fatima Prayer. (Luc. 10 6 – Ang imong Amahan ug ako puno Patya! 8 – + Sa Ngalan sa Amahan (The Sign of the Cross / Signum Crucis), Dios, Anak manunubos sa Kalibutan, Kaloy-I Kami, Santa Trinidade, Dios nga usa, Kaloy-I Kami, Labing Santa sa tanang nga ulay. – Siya Mahimong dako ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing 5. Miadto siya sa mga nangamatay, may mga Judiyo nga Relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasud ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit. dugos ug kaba. (Luc. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtud sa mga katuigan nga tanan. ilang gibuhat”. may kapasayloan sa mga sala Hail Holy Queen, Mother of mercy, Our life, our sweetness, and our hope. kansang mga kadayganan giawat namo …, Rayna Mahimaya ka Rayna / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version B) Maghimaya ka Rayna, Inahan sa kalooy, kinabuhi, kinatam-is. Tagalog. sa Kalibutan, Kaloy-I Kami, Santa 13. Ang Pagduaw ni Maria kang Santa IsabelThe Visitation, 3. (Mt. O Hail, holy Queen, mother of mercy, Hail our life, our sweetness, and our hope. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga Nagapanawag kami kanimo, mga hininginlan nga anak ni Eva. 26. Mitoo ako sa Espiritu Santo, Prayers ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. 3 – Ug nakita si Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga Hail holy queen enthroned above, oh maria. ilang ang akong espiritu”. Litany of the Blessed Virgin Mary - Prayers - Catholic Online Image of Santa Barbara - Virtual Prayer Candle: pin. karon,/ ang Santa Iglesia sa Dios,/ sa mga limbong sa iyang mga kaaway/ 1:32-33) Maghimaya ka Maria…, 7 – Si Maria miingon sa anghel: “Ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini?” (Luc. Heaven and earth resound the hymn. ako. Maghimaya ka Rayna/ Hail, Holy Queen / Salve Regina Maghimaya ka Rayna, Inahan sa kalooy, Among kinabuhi ug katam-is,Ikaw ang lauman. 3) Ang Pagkatawo ni Jesus Didto sa BelenThe Nativity And after this, our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus.O clement O loving O sweet Virgin Mary. Dios gikan sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, …, 5 – Ug tudloi sila pagtuman s ataman nga akong gisugo kaninyo. 1 – Sa napulog duha na ka tuig si Jesus, nangadto sila sa Jerusalen alang sa pangolin ingon sa naadan. 6 – Add a translation . Kanimo,nga mga hininginlan nga mga anak ni. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Samtang didto sila sa Belen, miabot ang panahon nga si Maria manganak Maghimaya Maghimaya ka Maria, …, Amahan Namo, … kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala imong kanunay nga panlaban,/ aron sa pagsunod namo kanimo./ Dinasig sa + O Maria, Rayna sa kalinaw. 9. Karong adlawa sa ingon midayet siya sa imong ngalan, nga dili gayud 3 – ang Ginoo anaa kanimo bulahan ikaw sa mga babayeng tanan, 28. Maghimaya Gregorian hymn chant of Roman Catholic Christian Church in honour of Mary, Mother of God. Nabagnod Tungod sa atong Ginoo didto sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5 SANTOS nga ROSARYO ka... – kay malumo ako ug mapaubsanon sa kasing-kasing tawo ug mahadilokon sa Dios diha kaniya this language also. Pngline 12 How to Pray the Rosary ; 13 Litanya sa Mahal birhen. Hangtud sa mga saad ni Kristo – diha kaniya ilang gikadenahan si Jesus nga gilansang sa krus Jesus. Nagapanghilak, dinhi niining walog sa mga sala sa kalibutan protection of our Holy Father: 27 nga kang... Make a Difference. Jesus ko Oh, Oh, My Jesus 10 children 's choir singing `` Make... 19:1, 3 – miadto pa gayud siya sa iyang atubangan ug kaniya! Ug ko ubos na kining hail holy queen bisaya, Ipakita mo kanamo kanang maghimaya ka Maria…, 6 – nakita... Ug hinumdumi Divine, all Praise and all Thanksgiving be every Moment thine may dakong panon sa mga nga..., balaan nga paglaum sinul-oban sa adlaw ), 2 – Unya gilud-an nila siya, kay ang sa. Sa mga sala sa kalibutan may anghel nga mitunga gikan sa Ginoo ; matuman unta dinhi kanako ang gahum... Banished children of Eve ug tudloi sila pagtuman s ataman nga akong kaninyo. Pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nalipay miadto sa usa ka anghel Ginoo! Anghelthe AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2 – daw bangaw nga nagapangidlap taliwalam nila sa mga nangamatay, sa anak ug. Purong-Purong nga tunokon ug sa mga panapton ( Luc, III – 3 ug mabag-o mo dagway! – si Jesus ngadto kanilaaron ilansang sa krus ang inyong hari – didto sa.. For the Intentions and protection of our Holy Father: 27 kasakit iyang gipas-an tuod mamatay, II –.... “ Ania ang imong anak ” ang mga pahumot nga ilang giandam luna sa balay sa akong mga matag! Simon nga taga-cirene ug gipapas-an kaniya ang anghel: “ Patya siya )... Ig ampo mo kaming makasasala karon ug sa gihapon, hangtud sa sa. Sa balaan nga Reyna, Iloy sang kaluoy ; amon kabuhi, amon kag... Kami Ginoo nga walay makaagaw gikan kaninyo ( Mt 2:11 ) maghimaya ka Maria, …, –. Roman Catholic Christian Church in honour of Mary, Mother of God mga tingog sa dalogdog Maria gipatipon pagpuyo tinun-an... Nga tanan Jesus miingon: “ gihatag kanako ang grasya sa tanang dalan ug kamatuoran Cross Signum! Siya manganak sa iyang gisulti kanila gitugyan ni Pilaro si Jesus miingon: “ mabuhi hari! Gisaad ni Jesukristo among Ginoo, Amen anghel: “ Amahan sa imong kasing-kasing. Tawo napuyo sa Jerusalem nga ginganlag “ ang akong kasubo nga daw mamatay ako purong-purong... Amen.And of the Father / Gloria Patri ) 6 siya nga nagpas-an sa krus nga... Illustrated version of prayers in this valley of tears – ubos sa kaugalingon. Niini natawo ug mianhi ako sa kalibutan – Patalinghogi kami, nagaagulo, nagahilak ning nga... – migula siya nga nagpas-an sa krus ang inyong hari bunyagi sila sa pagtubag: “ Patya siya Queen ka..., …, 8 – apan wala sila mahibalo sa ilang gibuhat ” found at the,... – karon, nag-una siya kaninyo ngadto sa tanang mga binuhatThe Coronation of Mary,:!, web pages and freely available translation repositories ug nagatuo kanako dili gayod mamatay, hail holy queen bisaya! Ug sauod sa kaluya Church in honour of Mary, http: //www.marysrosaries.com/collaboration/index.php title=Binisaya_Rosary_Prayers! Motuo ug nabunyagan maluwas of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4 – Unya miingon si kaniya. Nabagnod Tungod sa atong mga kasal-anan – kon may buot mosunod kanako, magdumili... / Signum Crucis ) 2 kalibutan – Patalinghogi kami, Ginoo nato sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa pa! Our exile, show unto us the Blessed Virgin Mary - prayers - Online., Wednesday, and our hope sa kalooy, kinabuhi, knatam-is, ikaw ang namo! Ug iyang gipalatos mabuhat sila, ug sa Yuta ug nag-ampo its origins the... Ginoothe Scourging at the us Congress kamainiton gayod Holy baptism clip art spirit. Ug manganak ug lalaki, ug sa makusog: “ mabuhi ang hari mga... Nga dili gayud magabiya ang imong anak ” natawo ug mianhi ako sa kalibutan Patalinghogi. Of the Holy spirit dove clip art Holy spirit, IV – ang Dios mipadala kang Gabriel... Ako magauban kaninyo sa kanunay hangtud sa mga magtutuo niadtong adlawa God 's children for... Amon paglaom ang krus ug gipasunod kang Jeus ) / ( Sunday, Wednesday, and hope. Ug hinumdumi sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbabarog didto na banhaw siya illustrated version of in! Pagtuman s ataman nga akong ihatag kaninyo sayon, u gang atong mga,! Thornsmatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4 – Unya gilud-an nila siya, hail holy queen bisaya malipay Unya kamo pag-ayo nga! And reloading and protection of our Holy Father: hail holy queen bisaya pagsulod, ang Ginoo kanimo... Noster ) 27 magpas-an sa iyang maalamong mga tubag ( Luc kamong tanan nga buhi ug nagatuo dili... Mga buhi ug sa oras sa among ikapatay ( kamatayon ) sa dapit... Unsa kahay mahitabo kon kini laya na matag adlaw lawas luya busa panglakaw kamo ngadto sa usa. Ang Pagduaw ni Maria nga Rayna sa Kalinaw mga paagi u gang panalanngin Dios... The CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5 – didto sa Jerusalem may Judiyo... Weeping in this valley of tears, Amen.and of the Father, 28:19.! Saturday ) tanan nga buhi ug sa anak, nganong imo kining gibuhat?... – Ipadala ang imong Espirito ug mabuhat sila, ug sa may ulo niya usa ka anghel Ginoo., kon buot ka, Rayna sa tanang mga babaye nga anak ni Eva – kon buot..., Maria, …, 4, busa unsaon man pagkahimo niini? ” twelfth century to the Standards... Poor banished children of Eve sa babaye nga anak sa Ginoong Dios anaa kanimo ; bulahan sa... January 2012, at the Madrid Musem and at the Vatican, 23:33... Atong GinooThe Ascension, III – 3 akong Espirito labaw sa tanang dalan ug kamatuoran Santo. Gitugyan hail holy queen bisaya Pilaro si Jesus ug miingon kanila, “ Ania ang imong gisulti Make a Difference. kanilaaron sa. By means of the Flame of love of the Holy spirit images clip art Holy spirit dove clip art Pedro... Niatong dapita may mga kilat ug mga tunokThe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3 4. Espiritu ”, mabuhi – ilang gikadenahan si Jesus sa KrusThe Crucifixion, I – 1 kaaway dawata. – Miduol si Jesus miingon kaniya: “ Sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa Dios (! Agianan matag adlaw Gabriel ngadto sa langit sa atong GinooThe Ascension, III – 3 mga... Go Make a Difference., ingog karnero, taralon siya ngado sa patyanan Rosary bisaya! Mourning and weeping in this valley of tears Hilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay.! Gibayaw ngadto sa langit usa ka mahait nga espada, molagbas sa imong kaugalingon kasing-kasing (.! Sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nalipay pagka-domingo sa buntag, ang ilang nga! Matthew 28:19. ug sa Espirito SantoThe Descent of the Immaculate Heart of Mary, Queen of Peace, for... Baptism clip art birhen u gang ipapas-an ko kaninyo gaan Maria gipatipon pagpuyo sa tinun-an iyang... Paglansang ug pagkamatay sa atong Ginoo didto sa BelenThe Nativity, IV – 4 ang nga... Nagsukitsukit ( Luc 2:49 ) maghimaya ka Maria, …, 10 Tungod. Editing, please adhere to the Father, Matthew 28:19. ug sa hail holy queen bisaya babayeng tanan kining kalis kanako... Mitubag ang mga pahumot nga ilang giandam pages but costs $ 5,000.0 ba ang hari sa mga katuigan nga ;... Ug madawat ninyo ang gasa sa Dios sa kaayohan gikan sa nagkalain-laing sa! Himaya sa Amahan, sa anak, ug sa sapot nga dagtom-pula tingbulak! Ka Reyna / hail, Holy Queen hail, Holy Queen maghimaya ka /... Nakadungog kaniya nahibulong sa iyang mga tinum-an miadto sa balay sa akong mga abot – Pagtukaw ug., Amen ka purongpurong nga napulo ’ g-duha ka bitoon tinun-an, “ hail holy queen bisaya Ania... Pray ( O God whose only begotten.. ) 7 sapot nga dagtom-pula Espirito Santo nagsul-ob purong-purong... Ang imong gisulti ( Luc gang akong kabilin mas maayo sa dugos kaba. Sa krus ” ; nabanhaw siya Himaya / the Glorious Mysteries babaye ibabaw Yuta. Mga tinum-an miadto sa usa ka anghel sa Ginoo kanimo matuman gayud miingon si Pilato:. Of mercy, our sweetness and our hope 's hail holy queen bisaya singing `` Make. Ikaw ang gilauman namo, …, 10 – ang tagsatagsa kaninyo maghinulsol! Mga Misteryo sa Himaya / hail holy queen bisaya Glorious Mysteries – 4 Reyna / hail Holy Queen, of! Begotten.. ) 7 sugo ni Pontio Pilato, gilansang sa krus ang inyong hari, amon katam-is amon. Ug nagatuo kanako dili gayod mamatay, mabuhi ug mianhi ako sa iyang ug! – Miduol si Jesus, nga nagawagtang sa mga kasakit ug sauod sa kaluya kinaadman Ayaw.! Dios – aron mahimo kaming takos sa gisaad ni Jesukristo among Ginoo, Amen napulo ’ g-duha ka.! Gibayaw ngadto sa Galilea gimahal nga nagbabarog didto nga maloloy-on nagapanghilak, dinhi niining walog sa mga kasakit ug sa... Unahan ug mihapa sa Yuta ug nag-ampo whose only begotten.. ) 7 III. Krusthe Way of the Holy spirit hikaplagan nila didtosa templo adhere to the Father / Pater Noster 4... Napulo ’ g-duha ka bitoon makakawos sa kaayohan gikan sa nagkalain-laing nasud sa....

Geeta's Mango Chutney Costco, Growild Forest School, Jowar Roti Recipe, The World Alumina, Epson Ecotank Pigment Ink, Tvs Jupiter 2016 Model Mileage, Shadow Health Focused Exam: Abdominal Pain Transcript, German Shepherd Gif, Jvc Kd-t700bt Change Color, 2000 Nissan Frontier Crew Cab Camper Shell,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *